free website templates

© Copyright 2019 Vlček - All Rights Reserved
Powered by Mobirise

Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen VOP)


JUDr. Václav Vlček
IČ: 07764456
Adresa provozovny: Na Dolinách 1272/41, 140 00 Praha 4 - Nusle
web: www.osobnimaser-vlcek.cz
e-mail: info@osobnimaser-vlcek.cz
 
1. Základní ustanovení
Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních, regeneračních, a rekondičních služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient) Provozovatel poskytuje uvedené služby na základě živnostenského oprávnění, řádných osvědčení a certifikátů pro poskytování služeb.

2. Objednávka služeb
2.1 Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo e-mailem. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele. Služby jsou poskytovány v rámci provozní doby.
2.2 Objednání / Zrušení termínu
Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby. Pokud se z vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu dostavit, informuje o této skutečnosti předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka.
2.3 Předčasný příchod
S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se klient dostaví nejdříve 10 minut před stanoveným časem masáže. Před vstupem do masážní místnosti vyčká zákazník v čekárně na vyzvání ke vstupu.
2.4 Pozdní příchod
Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena v původním rozsahu pouze nekoliduje-li s dalším objednaným zákazníkem. Jinak bude provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.
2.5 Absence klienta
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) ve výši ceny objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.
2.6 Odmítnutí objednané služby
Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:
• klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
• klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
• klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
• klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
• klient se během objednávání termínu či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem
2.7 Předčasné ukončení objednané služby
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
• v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
• v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
• v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
• v průběhu procedury se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

3. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do čekárny před masážní místností. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí místnost opustit. Provozovna není zařízena na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovna nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol. Do masážní místnosti je povolen přístup vodicích a asistenčních psů, doprovázejících zdravotně postižené osoby.

4. Odchod ze studia
S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 5 minut po skončení masáže. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

5. Informovaný souhlas zákazníka
Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Poučení stvrzuje svým podpisem. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

6. Ceník
Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí v provozovně. Ceny platí pro základní provozní dobu.

7. Masáže osob do 18 let
Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.
Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 5. 2. 2019.
 
Ochrana osobních údajů („GDPR”)
Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Václav Vlček (dále jen správce).
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
• Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.
 
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 
Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb pouze on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.
 
Vaše práva
 
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
Podmínky zabezpečení osobních údajů
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.

Datum: 5. února 2019